PŘIROZENÉ VLASTNOSTI PSA

Pes po svých předcích,šelmách, zdědil řadu přirozených vlastností,které mu mají umožnit život ve složitých vnějších podmínkách.Tyto přirozené vlastnosti lze uměle využít,a to tím,že je výcvikem rozvineme k praktickému použití v různých druhů práce pro člověka.Rozvinutím a usměrněním vlastností pak získáváme různé schopnosti psa.
1. Obranná reakce
2. Čich
3. Sluch
4. Zrak
5. Fyzická zdatnost

Z vrozených vlastností psa využíváme jeho obrannou reakci,čich sluch,zrak a ze schopností fyzickou zdatnost.Které z těchto vlastností použijeme a v jakém pořadí důležitosti, je závislé na způsobu použití psa.Například při použití psa ve strážní službě na pevném nebo pohyblivém stanovišti,při střežení v ohrazených prostorech a k zesílení hlídky jsou to:obranná reakce,čich,zrak a sluch.
Při použití psa k útoku"na volno"u signální stěny jsou to:obranná reakce,čich,zrak a sluch a ze schopností fyzická zdatnost.
Při sledování stopy se využívá čich a ze schopností fyzická zdatnost.
Při průzkumu se využívá ze schopností fyzická zdatnost a z vlastností čich ,obranná reakce,sluch a zrak.
Znamená to tedy,že podle potřeby speciálního použití klademe důraz na určité vlastnosti a schopnosti.Nemá-li pes tyto potřebné vlastnosti a schopnosti rozvinuty,nelze očekávat úspěch při výcviku ani při praktickém použití Správným výcvikem rozvíjíme jednotlivé vrozené vlastnosti a měníme je ve schopnosti psa.


1.Obranná reakce 
Obranná reakce je vrozenou reakcí psů na nepříznivé podmínky vnějšího prostředí,zejména takové,které psa bezprostředně ohrožují.Vyskytuje se ve dvou základních formách,a to v aktivní a pasivní.Obě tyto formy mají řadu odchylek od typického projevu té či oné formy.Při hodnocení obranné reakce vycházíme z typu vyšší nervové činnosti,který nám dává základní kritéria pro stanovení obranné reakce.
Čtyři základní typy vyšší nervové činnosti-melancholik,flegmatik,sangvinik a cholerik se ovšem ve své základní čisté podobě nevyskytují,rozlišují se na řadu mezitypů.K přesnějšímu určení typu vyšší nervové činnosti nám slouží různé metody typizace,které dávají přibližný obraz o obranné reakci psa.
Pro použití psa ve strážní službě vyžadujeme rozvinutou aktivní obrannou reakci,tj.psa nebojácného a dráždivého.Tyto dvě vlastnosti se musejí správným výcvikem rozvíjet.Pes s rozvinutou aktivní obrannou reakcí je schopen samostatně zadržet osobu v denní nebo noční době.


2.Čich 
Čich je nejdůležitější smysl psa.Obrazně pes "vidí nosem". To,co je zajímá, jsou hlavně pachy ostatních psů,zvěře,potravy,známých osob apod.Schopnosti čichového ústrojí psa jsou velmi jemné.Vrcholové výkony psů dokazují,že pes je schopen sledovat i stopu 20hodin starou.Ne každý psovod však dokáže připravit psa pro takový výkon,a také ne každého psa lze pro tento výkon cvičit.
Výcvik v pachových pracích je nejvýhodnější začít již u štěněte,pravidelně a cílevědomě.Pes nepodává vždy stejné výkony v pachových pracích.Nos psa je orgán příliš jemný,takže i lehké nachlazení,které mnohdy ani nepozorujeme,snižuje citlivost čichu a s ním tedy i výkonnost.
Výkony psa při stopování ovlivňuje nepříznivě i tělesná námaha spojená s jeho dopravou na místo výkonu.Otupění čichové schopnosti lze pozorovat i po delším působení silných pachů benzínu,karbolu,nikotinu aj.
Výkon psa dále ovlivňuje prostředí,ve kterém má sledovat stopu.Druh půdy má také vliv na práci psa.Kamenná dlažba,tvrdá půda se rychleji ohřívá,a tak dochází k rychlejšímu odpařování pachu.Porost v květu vydává silnou vůni,a tím tlumí ostatní pachy.Dlouhotrvající nebo prudký déšť stopu rychle smyje.
To vše svědčí o tom,že výcvik v pachových pracích je těžký a zdlouhavý.Rychlostí se zde nedocílí žádných úspěchů. Jen pravidelným a cílevědomým výcvikem lze psa připravit pro úspěšné použití k vypracování náročných stop.


3.Sluch 
Sluch je jako čich u psa vysoce vyvinut.Jeho citlivost je oproti člověku mnohonásobně vyšší..Při praktickém využití psa,např. ve strážní službě,ovládáme psa zvuky,které člověk registruje mnohem později nebo vůbec ne.Jestliže pes nereaguje na určitý hluk způsobený člověkem,neznamená to,že by jej nevnímal-neregistroval svým sluchem,ale proto,že na něj nebyl vypracován podmíněný reflex.


4.Zrak 
Anatomická stavba psího oka je odlišná od stavby oka člověka.Z toho důvodu vznikalo,že pes je nočním zvířetem.Je dokázáno,že se s jistotou pohybuje v šerosvitu.V úplné tmě ale nevidí.Při denním světle vidí slaběji než člověk.Dosavadními pokusy bylo zjištěno,že v hustém šerosvitu rozlišoval člověk posunky na vzdálenost 8m a pes na vzdálenost 22m.
V naprosté tmě v uzavřené místnosti pes nevidí.


5.Fyzická zdatnost 
Tato vlastnost je často přehlížená a nebere se v úvahu při používání psů pro služební účely.Je závislá na způsobu použití psa.Jestliže pro služební účely vyžadujeme všestranného psa musíme brát v úvahu i jeho fyzickou zdatnost.Bylo by mylné se domnívat,že např.německý ovčák,který je nejrozšířenějším služebním psem,může denně naběhat klusem libovolný počet kilometrů.Tato schopnost se musí trénovat.
Důraz na fyzickou zdatnost klademe při používání psů k pachovým pracím,průzkumu a zadržení.
Je nutno si uvědomit,že pes jako každý jiný živý organismus podléhá zákonitostem života.
Jeho životnost je nízká,upotřebitelnost pro služební účely je do stáří 8-9let.Po tomto věku velmi rychle klesají schopnosti jednotlivých orgánů.Na tento fakt nesmíme zapomínat při hodnocení použitelnosti psa.